Đáp án vòng thi "Cuộc thi tuần 1"

Thông báo | 25-05-2020
Câu hỏi số Đáp án đúng
1 b
2 b
3 a
4 b
5 d
6 a
7 c
8 b